ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT


AZ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA


Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat célja, hogy meghatározza a hungaroBLECH Kft.-nél, mint Adatkezelőnél zajló adatkezelések törvényes kereteit,
biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek és az információs önrendelkezési jognak az érvényesítését, elősegítse az adatbiztonság követelményeinek való
megfelelést, továbbá megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat kialakítja az adatvédelem szempontjából fontos
feladatokat, felelősségi viszonyokat, különös tekintettel a munkavállalók szerepére az adatbiztonságban.


A hungaroBLECH Kft. (5000 Szolnok, Tószegi u. 37., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény
tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak. A hungaroBLECH Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a
www.hungaroblech.hu/Adatvédelmi Szabályzat címen.
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Hatóság ajánlásait az adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29. napján kiadott
ajánlását a lehető legérthetőbben fejezi ki. Esetlegesen példákkal alátámasztva, valamint részletesen bemutatja az adatkezelési tevékenységeket.
A hungaroBLECH Kft. fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról megfelelően és kellő időben értesíti ügyfeleit.
Amennyiben kérdése lenne az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és az adatvédelmi tisztviselő megválaszolja kérdését.
A cég elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A
vállalat a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a hungaroBLECH Kft. székhelyén és telephelyén folyó valamennyi adatkezelésre, adattovábbításra, információ átadásra, az ezen
adatkezelés, információátadás tárgyát képező adat, jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti, üzleti titokkénti kezelésével és védelmével kapcsolatos tevékenységekre.

A Szabályzat időbeli hatálya a jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységére, minden alkalmazottjára, valamint a vele szerződéses vagy egyéb kapcsolatban álló,
személyes adatkezelést végző személyekre.
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő szervezeti egységei által kezelt valamennyi személyes adatra, a rajtuk végzett adatkezelési műveletek teljes körére,
keletkezésük, kezelésük, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül.
Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:


- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
- 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
- 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről


IRÁNYÍTÁS ÉS FELÜGYELET


A jelen Szabályzatot az Adatkezelő ügyvezetője hagyja jóvá és a cég székhelyén tárolja.
A Szabályzatot legalább fél évente felül kell vizsgálni. A szabályzatot valamennyi munkavállaló számára elérhető helyen kell tárolni.


ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK


Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az
Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az
érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás,
amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci
érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli; hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan.


ADATKEZELŐ ADATAI


Név: hungaroBLECH Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Tószegi u. 37.
Adószám: 24238845-2-16
Törvényes képviselő: Csajbók Dezső ügyvezető és Matthias Kéry ügyvezető 
Telefonszám: +36 56 210 001
E-mail: hungaroblech@hungaroblech.hu
Közösségi oldalak: https://www.facebook.com/hungaroblech/
Weboldal: http://www.hungaroblech.hu


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA


Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Az
Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 20. § (2) bekezdése alapján a rendezvényekre regisztráló, adatkezeléssel érintett személy (a továbbiakban: érintett) személyes
adatainak felhasználására - előzetes tájékoztatását követő - hozzájárulása alapján kerül sor, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. §-ának, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának rendelkezéseire.
Felhívjuk a hungaroBLECH Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem
saját személyes adataikat adják meg az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.


INFORMÁCIÓ KÉRÉS


Az információ kérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba
lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
A kezelt adatok köre:
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
kérdés tartalma válaszadás
Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és a
kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.


AJÁNLATKÉRÉS


Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása
mellett.


A kezelt adatok köre:
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
kérdés és/vagy kérés tartalma ajánlatadáshoz szükséges
kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése
ajánlatadáshoz szükséges rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése
ajánlatadáshoz szükséges rendelt termék vagy szolgáltatás darabszáma
ajánlatadáshoz szükséges igényelt szállítási vagy teljesítési határidő
ajánlatadáshoz szükséges speciális igények ajánlatadáshoz szükséges
Az adatkezelés célja: Az érintett számára a megfelelő ajánlat nyújtása és a
kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.


MEGRENDELÉS


Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és/vagy terméket rendel személyes adatainak megadásával.
A kezelt adatok köre:
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
kérdés és/vagy kérés tartalma megrendeléshez szükséges kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése
megrendeléshez szükséges rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése
megrendeléshez szükséges rendelt termék vagy szolgáltatás darabszáma
megrendeléshez szükséges igényelt szállítási vagy teljesítési határidő
megrendeléshez szükséges speciális igények megrendeléshez szükséges
Az adatkezelés célja: Megrendelési igény. Az érintett számára a megfelelő színvonalú megrendelés nyújtása és a kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.


SZÁMLÁZÁS


A számlázás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és/vagy terméket rendel és leszámláz személyes adatainak megadásával.
A kezelt adatok köre:
név azonosítás
cím kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
képviselő neve: kapcsolattartás
adószám számlázáshoz szükséges
bankszámlaszám számlázáshoz szükséges
megbízási dij számlázáshoz szükséges
Az adatkezelés célja: Számlázási igény. Az érintett számára a megfelelő színvonalú
megrendelés nyújtása és a kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a Pénzügyi és Számviteli törvény
által meghatározott ideig tartja nyilván.


HONLAP LÁTOGATÁS


A honlap látogatás igénybevétele önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: A www.hungaroblech.hu weboldal látógatói.
A kezelt adatok köre: A hungaroblech.hu weboldal cookie-kat (sütiket) alkalmaz.
Ezek a testre szabott szolgáltatás érdekében a felhasználó számítógépén adatcsomagot helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját
tartalmát tekintve. A sütik nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet stb. A sütiket a felhasználó képes törölni saját
számítógépéről, illetve letilthatja a böngészőjében azok kezelését.
Alapértelmezés szerint a sütik adatgyűjtése és elküldése észrevétlen a felhasználó számára. Azonban lehetőség van a böngészőkben a beállítások módosítására,
amelynek hatására jóváhagyható vagy elutasítható többek között a sütik tárolására, vagy a böngésző bezárásakor azok törlésére vonatkozó kérés.


A SÜTIK KIKAPCSOLÁSA:


Microsoft Internet Explorer
1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot, majd az ‘Internetbeállítások’ parancsot
2. Kattintson az ‘Adatvédelem’ fülre
3. Válasszon ki egy szintet a sütik biztonsági szintjének beállításához, kezdve az Összes
süti blokkolásától a Magas, Közepesen magas, Közepes (ajánlott szint), Alacsony és az
Összes süti elfogadása közül.
4. Részletesebb tájékoztatásért kattintson az alábbi linkek valamelyikére:
IE 9 -http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-
Internet-Explorer-9
IE 7/8 -http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Google Chrome
1. Kattintson a Chrome menüre és válassza ki a „Beállítások” menüpontot a böngésző
eszköztárán
2. Kattintson a „Speciális beállítások megjelenítése” linkre
3. Az „Adatvédelem” részben kattintson a „Tartalombeállítások” gombra
4. Változtassa át a sütik beállítása részben ‘Az összes süti- és webhelyadat eltávolítását’
5. Kattintson az ‘Ok’ gombra
6. Kattintson a ‘Bezárás’ ikonra
Firefox
1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót
2. Kattintson az ‘Adatvédelem’ panelre
3. A ‘Sütik’ menüpont alatt törölje a ‘Sütik elfogadása webhelyekről’ opciót
Opera
1. Válassza ki ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót
2. Kattintson a ‘Haladó’ panelre majd ‘Sütik’-re
3. Kattintson a Soha nem fogad el sütit’ lehetőségre
4. Kattintson az ‘OK’ gombra
Safari
1. Kattintson az Eszközök gombra a menüsorban majd a ‘Beállításokra’
2. Kattintson a ‘Biztonság’ panelre
3. A ‘Sütik elfogadása’ részben kattintson a ‘Soha’ részre
4. Kattintson az X-re a jobb felső sorban a menü bezárásához
azonosítószám süti segítségével tárolnak a felhasználó gépén
meglátogatott oldal címe süti segítségével tárolnak a felhasználó gépén
látogatás dátuma süti segítségével tárolnak a felhasználó gépén
látogatás időpontja süti segítségével tárolnak a felhasználó gépén
A weboldal az alábbi sütiket helyezi el:
Süti neve Leírása
.hungaroblech.hu _ga
.hungaroblech.hu _gid
Ez a süti akkor kerül beállításra, amikor a látogató interakcióba lép az oldallal.
Biztosítja, hogy ugyan az a hívás ne tűnjön fel újra, ha már megjelent .hungaroblech.hu _gat
Ez a süti akkor kerül beállításra, amikor a látogató interakcióba lép az oldallal.
Biztosítja, hogy ugyan az a hívás ne tűnjön fel újra, ha már megjelent hungaroblech.hu PHPSESSID
Használt süti táblázat:
Süti (cookies)
típusa
Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja
Munkamenet sütik Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A.§(3) bekezdésben foglalt rendelkezés
A honlap megfelelő működés biztosítása
CloudFlare
Security
Az Ön hozzájárulása A honlap megfelelő működés biztosítása
Google Analytics Az Ön hozzájárulása Információ gyűjtés azzal
kapcsolatban, hogyan használják a látogatok a weboldalt
Facebook
integrációs sütik
Az Ön hozzájárulása Az oldal Facebook integrációhoz szükséges sütik
A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies címen ad részletes felvilágosítást.
A honlap külső szolgáltatóként térképinformációkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató.
Az adatkezelés célja: A weboldalra látogató felhasználók felhasználói céljainak megértése.
Adatkezelés időtartama: 30 nap. A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó)
sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.


REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS


A regisztrációs adatbázis igénybevétele önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a weboldal adatbázisába online módon regisztrál.
A kezelt adatok köre:
név azonosítás
cím kapcsolattartás és szállítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
adatkezelési hozzájárulás
Az adatkezelés célja: A megrendelés ügymenetének előmozdítása.
Adatkezelés időtartama: Az utolsó belépést követő 6 hónap Az adatok módosítását
és törlését az hungaroblech@hungaroblech.hu e-mail címen, illetve levélben a
hungaroBLECH Kft., 5000 Szolnok, Tószegi u. 37. címen, vagy a +36 56 210 001
telefonszámon lehet kezdeményezni.


POSTÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS


Az Iratkezelési Szabályzatban leírtak alapján önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, akinek a cég levelet vagy küldeményt küld.
A kezelt adatok köre:
név azonosítás
cím kapcsolattartás és szállítás
postafiók kapcsolattartás
irányitószám kapcsolattartás
Az adatkezelés célja: A megrendelés ügymenetének előmozdítása.
Adatkezelés időtartama: A feladás időpontjától számított két nap. Az adatok
módosítását és törlését az hungaroblech@hungaroblech.hu e-mail címen, illetve
levélben a hungaroBLECH Kft., 5000 Szolnok, Tószegi u. 37. címen, vagy a +36 56
210 001 telefonszámon lehet kezdeményezni.


KÖZÖSSÉGI OLDALAKON TÖRTÉNŐ JELENLÉT ÉS MARKETING


Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon.
Az érintetek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalát facebook.com oldalán lévő megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
A kezelt adatok köre:
érintett publikus neve azonosítás
publikus fotója azonosítás
publikus e-mail címe kapcsolattartás
Az adatkezelés célja: A weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő
megosztása, publikálása, marketingje. Az Adatkezelő a facebook oldalán közzétesz képeket/videófelvételeket a különböző eseményekről, szolgáltatásokról. Az
Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi szabályai szerint.
Az érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékozódhat az adott közösségi oldalon a facebook.com címen.
Adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére törlésig.


PANASZKEZELÉS


A panasz kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabály (1997, évi CLV. tv.) alapján kötelező.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt termékre vagy
Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztásra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
A kezelt adatok köre:
panasz azonosítója azonosítás
név azonosítás
panasz beérkezésének időpontja azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
a hívás időpontja azonosítás
a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás
számlázási/levelezési cím kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
panasz oka panasz kivizsgálása
maga a panasz kivizsgálása
Az adatkezelés célja: A panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően
rögzítendő adatok felvétele.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos
1997. évi CLV törvény 17/A § 7. bekezdése alapján, kötelezően.


MUNKATÁRSAK ADATAINAK NYILVÁNTARTÁSA


Az Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírása alapján köteles adatokat felvenni és adatokat továbbitani az adóhatóság felé, munkaviszony létesítése, egyszerűsített
foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén. A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés kötelező az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16§ 4. bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11§ alapján.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az
Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége van.
A kezelt adatok köre:
családi és utónév azonosítás
születési hely azonosítás
születési idő azonosítás
anyja neve azonosítás
lakcím azonosítás
adóazonosító jel azonosítás
TAJ szám azonosítás
biztosítási jogviszonyának kezdete,
kódja, megszűnése
biztosítás szüneteltetésének időtartama
heti munkaidő
bruttó személyi bér
nettó személyi bér
bankszámlaszám
személyazonosító igazolvány száma azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
Az adatkezelés célja: A törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a munkavállaló kilépésének naptári
év végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, és bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.


MUNKAIDŐNYILVÁNTARTÁS


Napi ledolgozott órák rögzítésé alapján önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a cég munkavállalója.
A kezelt adatok köre:
név azonosítás
adószám (egyszerűsített foglalkozás) azonosítás
TAJ szám (egyszerűsített foglalkozás) azonosítás
Az adatkezelés célja: A bérszámfejtés ügymenetének előmozdítása.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a Munka törvénykönyve által
meghatározott ideig tartja nyilván.


SZABADSÁGENGEDÉLY


Szabadság rögzítésé alapján önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a cég munkavállalója.
A kezelt adatok köre:
név azonosítás
születési idő azonosítás
lakcím azonosítás
Az adatkezelés célja: A bérszámfejtés ügymenetének előmozdítása.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a Munka törvénykönyve által
meghatározott ideig tartja nyilván.


ADATTOVÁBBÍTÁS


Adatkezelő adattovábbítása a szállító felé.
Az érintetek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől szállítást vagy
kiszállítást igényel.
A kezelt adatok köre:
szállítási név azonosítás
szállítási cím azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
Az adatkezelés célja: A megrendelt termék szállítása vagy kiszállítása.
Adatkezelés időtartama: A szállítás lebonyolításáig tart. Az érintett kérheti az
adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.ADATTOVÁBBITÁS - KÖNYVELÉS


Adatkezelő adattovábbítása a könyvelő iroda felé.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel
munkaviszonyt vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az
Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége van.
A kezelt adatok köre:
családi és utónév azonosítás
születési hely azonosítás
születési idő azonosítás
anyja neve azonosítás
lakcím azonosítás
adóazonosító jel azonosítás
TAJ szám azonosítás
biztosítási jogviszonyának kezdete,
kódja, megszűnése
biztosítás szüneteltetésének időtartama
heti munkaidő
bruttó személyi bér
nettó személyi bér
bankszámlaszám
személyazonosító igazolvány száma azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
Az adatkezelés célja: Könyvelés és bérszámfejtés kötelezően rögzitett adatok
felvétele.
Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a munkavállaló kilépésének naptári
év végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, és bér- és
társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.


Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével -
törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján, adatkezelések tekintetében a hungaroBLECH Kft.
adatkezelőnek minősül.
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket,valamint egyéb jogaik gyakorlását ha azt jogszabály ki nem zárja a e-mail címre, vagy
Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül
megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján


ELJÁRÁSI SZABÁLYOK


A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.
A hungaroBLECH Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés
céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.


AZ ÉRINTETT JOGAI


Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítése joga, a
törléshez való jog, az elfeledtetéshez való jog, az adatok zárolásához vagy korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog, a bírósághoz fordulás joga és a hatósághoz fordulás joga.


TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG


Az érintett kérelmére a hungaroBLECH Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a
tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.


HELYESBÍTÉS JOGA


A hungaroBLECH Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel
meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.


ZÁROLÁS ÉS MEGJELÖLÉS


A hungaroBLECH Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az
érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A hungaroBLECH Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.


TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG


A hungaroBLECH Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.


TILTAKOZÁS JOGA


Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a
személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb
esetben.
A hungaroBLECH Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést
- beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 25 napon belül - bírósághoz fordulhat.
A hungaroBLECH Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az
adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.


KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ


A hungaroBLECH Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az
érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető
sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.


PANASZ AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐNÉL


Amennyiben a hungaroBLECH Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van,
forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz.


BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA


Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.


ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS


Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: (06 1) 391 1400
Fax: (06 1) 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt
személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak esetén
Név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Telefon: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
Honlap: http://www.nmhh.hu
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az
Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.


ADATKEZELŐ AZ ADATOK BIZTONSÁGÁRÓL

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag
elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb
szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül
a szoftver és hardver eszközök védelmér

© 2016 Hungaro BLECH - Minden jog fenntartva! | Készítette: Webidea Informatika